Други документи:

ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ


І.  Издаване на удостоверения за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Експертната работа в тази област се основава на разпоредбите на Наредба № 2 от 14.04.2003 г., издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 40 от 29.04.2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. и доп. ДВ, бр.60 от 22.07.2005 г.; бр. 32 от 28.04.2009 г. и  бр. 78 от 7.10.2011 г., в сила от 8.11.2011 г.

Признаването се осъществява от  експертна комисия към РУО – Пловдив, назначена със заповед на министъра на образованието, младежта и науката.

В РУО – Пловдив се разглеждат документите на граждани, които живеят в област Пловдив. Местоживеенето се удостоверява с адресната регистрация в личната карта на лицето, чиито документи се внасят за признаване, или на родителите/настойниците на детето, което не притежава лична карта. Заявлението може да се подаде от следния кръг правни субекти:

1. От физически лица:

 • лично; родители на ученици, ненавършили 16 години – с документ за самоличност;
 • съпруг/а – с писмено пълномощно;
 • адвокати – с писмено пълномощно от гражданите;
 • други граждани – с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

2. От организации: / по смисъла на § 1, т. 2 от Административнопроцесуалния кодекс /,      гражданите се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа. При подаване на заявлението организациите се представляват от:

 • представителите по закон / с копие от удостоверение за актуално състояние /;
 • лице упълномощено от представителя по закон с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа / с копие от удостоверение за актуално състояние /.

Заявлението се подава в РИО – Пловдив всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 15.00 ч. до 16.00 ч. на адрес: Пловдив, ул. „Цариброд” № 1, ет. 2, стая 22.

Гражданите, които желаят признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, подават следните документи:

1. Заявление по образец, в което се вписват личните данни на гражданина, чиито документи се внасят за признаване.

2. Документ в оригинал за училищно обучение, образование и/или  професионална квалификация.

3. Документ, в който се посочва какви права дава документът по т. 2 за продължаване на образованието, в случаите, когато това не е посочено в документа по т. 2.

4. Справка за изучаваните учебни предмети с хорариума на учебните часове и поставените оценки, ако не се съдържат в документа по т. 2.

5. Превод на български език на документите по т. 2, 3 и 4 от заклет преводач и заверка от Министерство на външните работи на Република България – „Консулски отношения”.

6. Документ за последния завършен клас в българско училище (ако има такъв) преди обучението в чужбина.

7. Документ за платена по банков път такса, а именно:

  • 10 лева за документ, удостоверяващ завършен в чужбина срок и клас;
  • 25 лева за документ за завършена степен на училищно образование /основно и средно/, за професионална квалификация и МПС.

Държавната такса се внася на сметката на РУО – Пловдив:

BG64UNCR75273154636001

BIC кодът на банката е UNCRBGSF,

Уникредит Булбанк , клон „Батенберг”-  Пловдив.

 

            В платежния документ следва да са вписани:

- трите имена на лицето, на което се признава завършен етап на училищно обучение или степен на образование;

- основание за плащане "за признаване на клас/срок или степен на училищно образование  завършен/а  в чужда държава".

 

Документите по т. 2, 3, 4, 5 и 7 се подават в оригинал, а документите по т. 6 - в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа.

При подаване на документите се представят и копия на пълния комплект, поради това, че оригиналните документи се връщат на лицето, след издаване на удостоверение/уверение.

Допълнително при необходимост се представят и други документи, свързани с признаването, посочени от комисията.

 Когато в училище на чужда държава са завършени две или повече учебни години от гимназиалния етап / ІХ – ХІІ клас /, съгласно българската образователна система, се представят документи за всяка завършена учебна година, съответно за всеки гимназиален клас.

Всеки документ за образование, издаден от училище на чужда държава се приема в Регионалния инспекторат по образование за признаване само, ако е легализиран от официалните държавни органи на съответната държава. Документите се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с подписаните договори между Република България и държавата, в която са издадени, или по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, по един от следните три режима :

І. Режим на легализиране на документи, произхождащи от държави, които са страни по Хагската конвенция – / С „Apostyle” /

 

 1. Поставяне върху самия документ или в приложение към него на специално удостоверение – печат „Apostyle”  от компетентния орган в държавата, където той е издаден
 2. В случай, че документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с „Apostyle”, за да произведат действие на територията на РБългария, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) съгласно общоприетата процедура – да са заверени от Министерството на външните работи на издаващата държава, след което – легализирани от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава или акредитирани за нея.
 3. Удостоверяване (заверка) от МВнР на РБългария на подписа на преводача - преводите на чуждите документи трябва да са извършени само от български преводачески фирми, които имат сключен договор с МВнР.

 

Списък на държавите, които са страни по Хагската конвенция

 

ІІ. Режим на легализиране на документи, произхождащи от държави, които НЕ са страни по Хагската конвенция:

 1. Чуждите документи трябва да са удостоверени (заверени) от Министерството на външните работи на издаващата държава,
 2. след което - легализирани от българските дипломатически и консулски представителства в тази държава или акредитирани за нея.

Когато няма легализация от българското представителство в издаващата държава, такава легализация трябва да направи дипломатическото представителство на издаващата държава, акредитирано за РБългария;

 1. Удостоверяване (заверка) от МВнР на РБългария на подписа на преводача - преводите на чуждите документи трябва да са извършени само от български преводачески фирми, които имат сключен договор с МВнР.

 

ІІІ. Режим на легализиране на документи, произхождащи от държави, с които са подписани с РБългария двустранни договори за правна помощ / без Apostyle /  :

Разпоредбите на конвенцията не променят режима за освобождаване от легализация на документи, установен в подписаните от РБългария двустранни договори за правна помощ, но без да бъдат снабдени с „Apostyle". В същото време няма пречки документите да бъдат снабдени и с "Apostyle", въпреки облекчения режим по конкретния договор за правна помощ.

Списък на държави, с които РБългария има подписани двустранни договори за правна помощ

 

Експертната комисия се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до един месец, считано от датата на представяне на документите.

Едномесечният срок може да бъде удължен в случаите, в които подадените документи са недостатъчни за вземане на решение и се налага изискване на допълнителна информация.

 Експертната комисия признава средно образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, ако дипломата за завършено средно образование дава достъп до висше образование в държавата, в която е издадена.

В случай на решение за признаване се издават,  по образец на Министерството на образованието, младежта и науката, следните документи:

 • удостоверение за завършено средно образование и/или професионална квалификация, което представлява легитимен документ за кандидатстване във висшите училища на територията на Република България или за професионална реализация. Професионална квалификация, придобита в чужбина, се признава само във връзка с признаване на завършен клас или степен на образование;
 • удостоверение за завършен гимназиален етап и/или професионална квалификация;
 • удостоверение за завършен учебен срок или клас/класове.

В удостоверението се изписват оценките по учебните предмети от чуждестранния документ, приравнени към българската шестобална система, в която най-високата оценка е отличен /6/, а най- ниската положителна е среден /3/.

В случай, че се иска признаване на завършен клас или на основно образование с цел кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на МПС и комисията вземе решение за признаване, се издава уверение по образец, в което се посочва последният завършен гимназиален клас или степента на образование.

Гражданите е необходимо да знаят, че:

Учениците, на които се признава завършен клас – от I до III включително, не полагат приравнителни изпити.

Учениците, на които се признава завършен клас - от IV до VIII включително, полагат приравнителен изпит по Български език и литература за последния успешно завършен клас в чужбина.

Учениците, на които се признава завършен клас - от IX до последен гимназиален клас, полагат приравнителни изпити по Български език и литература, по История и цивилизация и по География и икономика в частта им, отнасяща се до историята и географията на България, ако тези предмети се изучават в съответните класове. Тези ученици полагат приравнителни изпити и по учебните предмети от учебния план на българското училище, които не са изучавали в чуждестранното училище и/или нямат оценка по тях. Приравнителни изпити се полагат и ако приравнената оценка по даден предмет е по ниска от Среден 3.00.

Всички лица, на които е признат завършен клас - от IV до последен гимназиален включително, по документи, издадени от училище на чужда държава, и които са изучавали Български език и литература, История и цивилизация и География и икономика (или частта от тях, отнасяща се до историята и географията на България) в класове към посолствата на Република България и представят оригинален документ за завършено обучение, издаден по образец на МОМН, не полагат приравнителни изпити по тези учебни предмети.

Приравнителните изпити, определени от комисията, се полагат съгласно държавните образователни изисквания за учебно съдържание за задължителна подготовка в българското училище съгласно действащия към момента на признаването учебен план.

Приравнителните изпити се полагат в училище, определено със заповед на началника на Регионален инспекторат по образование – Пловдив, или в българско училище в чужбина. Условията и редът за провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.

Лицата, обучавали се една или повече учебни години в училище на чужда държава, могат по своя преценка, а за непълнолетните по преценка и желание на родител (настойник), да повторят в българско училище последния признат клас.

В случай че съществуват нередности по документите и срокът за произнасяне на комисията съвпада с времето на учебните занятия, учениците могат да посещават училище с разрешение на комисията, след издаване на служебна бележка.

Списък на държавите, с които Р България има сключени договори за правна помощ по граждански дела, предвиждащи освобождаване на документите от легализация

 

АВСТРИЯ
Обн. ДВ, бр.79 от 10.10.1969 г., в сила от 22.08.1969 г.
Член 25

1. Издадените от съдилищата или от държавните учреждения на една от Договарящите се страни в рамките на тяхната компетентност документи, които са снабдени със служебен подпис и служебен печат, имат доказателствена сила на официални документи и пред съдилищата и учрежденията на другата Договаряща се страна. Това се отнася и за други местни документи, които съгласно с правните норми на Договарящата се страна, в която са издадени, имат доказателствена сила на официални документи.

2. Със същата доказателствена сила се ползва и заверката на подписа върху частен документ, положена от съд, учреждение или нотариус на една от Договарящите се страни.

АЗЕРБАЙДЖАН
Обн. ДВ, бр.78 от 08.07.1997 г., в сила от 26.09.1997 г.
Член 21

Официални документи, съставени на територията на една от договарящите страни, се освобождават от легализация или други аналогични формалности, когато се предявяват на територията на другата страна.

По смисъла на договора за официални се считат документите, издадени от компетентните органи на двете страни.

АЛЖИР
Обн. ДВ, бр.27 от 05.04.1985 г., в сила от 01.04.1985 г.
Член 20

Използване на документи

1. Документите, издадени или заверени в рамките на компетентността на орган или на служител на една от двете договарящи страни, не се нуждаят от легализация за използването им от съд или други органи на другата договаряща страна, но при условие, че са подписани и подпечатани с официален печат.

2. Разпоредбите по ал.1 се отнасят и до подписите на документи, заверени от съд или друг компетентен орган.

АРМЕНИЯ
Обн. ДВ, бр.81 от 15.07.1998 г., в сила от 07.12.1997 г.
Член 22

Освобождаване от легализация

Официалните документи, съставени на територията на една от договарящите страни , се освобождават от легализация или други аналогични формалности при представянето им на територията на другата страна.

По смисъла на този договор за официални се считат:

 • документите, издадени от съда, прокуратурата и съдия-изпълнителите;
 • документите, издадени от административните органи;
 • нотариалните документи;
 • официалните удостоверения като отметки в регистрите, заверка на дати и заверка на подписите на частни документи.

ВИЕТНАМ
Обн. ДВ, бр.69 от 04.09.1987 г., в сила от 05.07.1987 г.
Член 12

Валидност на документите

/1/ Документи, съставени или заверени от компетентните органи на територията на едната от договарящите страни или представени с официално заверен превод според установената форма, са валидни на територията на другата договаряща страна без легализация. Това важи и за документи на граждани, чийто подписи са заверени съгласно действуващите разпоредби в съответната договаряща страна.

/2/ Документи, които на територията на една от договарящите страни се считат за официални, имат доказателствена сила на официални документи и на територията на другата договаряща страна.

ГРУЗИЯ
Обн. ДВ, бр.3 от 10.01.1997 г., в сила от 06.06.1996 г.
Член 24

1.Официални документи, съставени на територията на една от договарящите страни, се освобождават от легализация или други аналогични формалности, когато се предявят на територията на другата страна.

2. По смисъла на този договор за официални се считат:

а/ документи издадени от съда, прокуратурата и съдия-изпълнителите;

б/ документи, издадени от административни органи;

в/ нотариални документи;

г/ официални удостоверения, като отметки в регистрите, заверени на дати и подписи на частни документи.

3. Документи, които на територията на една от договарящите страни се разглеждат като официални документи придобиват на територията на другата договаряща страна доказателствена сила на официални документи.

ЙЕМЕН
Обн. ДВ, бр.11 от 07.02.1989 г., в сила от 22.01.1989 г.
Член 18

Признаване на документи

1. Документи, които на територията на една от договарящите страни са били съставени или заверени от нейните компетентни органи в съответствие с установената форма и върху които е положен подпис и печат, се признават на територията на другата договаряща страна без легализация. Същото се отнася и до подписите, които са поставени върху частни документи, ако те са заверени съгласно законодателството на съответната договаряща страна.

2. Разпоредбите на ал.1 се отнасят и до преписите на документи, заверени от съответния компетентен орган на договарящата страна.

3. Документи, издадени в кръга на компетентността на органите на една от договарящите страни, които се считат за официални документи , имат доказателствена сила на официални документи и на територията на другата договаряща страна.

КИПЪР
Обн. ДВ, бр.4 от 15.01.1985 г. , в сила от 11.01.1985 г.
Член 14

Валидност на документите

1. Документи, издадени и удостоверени в надлежната форма, скрепени с официалния печат на компетентния държавен орган или длъжностното лице на една от договарящите страни, не се нуждаят от легализация на територията на другата договаряща страна. Същото се отнася до подписи върху частни документи, заверени от длъжностни лица на една от договарящите страни.

2. Документи, считани за официални на територията на една от договарящите страни, имат доказателствена сила на официални документи и на територията на другата договаряща страна.

КНДР
Обн. ДВ, бр.15 от 20.02.1990 г. , в сила от 15.02.1990 г.
Член 8

Съставяне и заверка на документи

1. Документи, които са съставени или заверени на територията на една от договарящите страни от компетентните органи в установения ред и форма, а така също и официално заверените копия и превод се признават на територията на другата договаряща страна без легализация, ако са подписани и подпечатани от компетентния орган. Това се отнася и за документите, съставени от гражданин, чийто подпис е заверен съгласно действуващите разпоредби на територията на една от договарящите страни.

2. Официални документи, съставени на територията на една от договарящите страни се ползват на територията на другата договаряща страна с доказателствена сила на официални документи.

КУБА
Обн. ДВ, бр. 85 от 31.10.1980 г. , в сила от 25.07.1980 г.
Член 12

Валидност на документите

Документи, които са съставени или заверени от компетентните органи на територията на едната от договарящите страни или са представени с официално заверен превод според установената форма са валидни на територията на другата договаряща страна без легализация. Същото се отнася и до документи на граждани, чийто подписи са заверени съгласно действуващите разпоредби в съответната договаряща страна.

КУВЕЙТ
Обн. ДВ, бр. 59 от 01.08.1989 г. , в сила от 06.07.1989 г.
Член 6

Документ, който на територията на една от договарящите страни е издаден или заверен от неин компетентен орган в съответствие с нейните закони, се признава на територията на другата договаряща страна без друга заверка. Същото се отнася и до подписи, поставени върху частен документ, ако е заверен съгласно законодателството на съответната договаряща страна.

2. Разпоредбите на ал.1 се отнасят и до препис на документ, заверен от съответния компетентен орган на договарящата страна.

3. Документ, издаден в кръга на компетентността на органите на едната от договарящите страни, който се счита за официален документ, се счита за официален и на територията на другата договаряща страна.

ЛИБИЯ
Обн. ДВ, бр. 65 от 20.08.1985 г. , в сила от 05.08.1985 г.
Член 19

1. Документи, които на територията на една от договарящите страни са били съставени или заверени от нейните компетентни органи в съответствие с установената форма, се признават на територията на другата договаряща страна без друга заверка. Същото се отнася и до подписите, които са поставени върху частни документи, ако те са заверени съгласно законодателството на съответната договаряща страна.

2. Разпоредбите на ал.1 се отнасят и до преписите на документите, заверени от съответния компетентен орган на договарящата страна.

3. Документи, издадени в кръга на компетентността на органите на едната от договарящите срани, които се считат за официални документи, имат доказателствена сила на официални документи и на територията на другата договаряща страна.

МАКЕДОНИЯ
Обн. ДВ, бр. 40 от 19. 04. 2002 г., в сила от 07. 04. 2002 г. 
Чл. 24

3. Официалните документи, съставени на територията на една от договарящите страни, се освобождават от легализация или други формалности, когато се представят на територията на другата страна.

4. По смисъла на този договор за официални се считат:

а/ документи, издадени от съда и други правосъдни органи;

б/ документи, издадени от административни органи, освен търговски или митнически документи;

в/ нотариални документи;

г/ официални удостоверения, като отбелязвания в регистрите, заверка на дати и заверка на подписи на частни документи.

Чл. 27 Действителност на документите

Документите, които са съставени или заверени от съда или от другите компетентни органи на едната договаряща страна, са действителни при наличието на подпис на длъжностното лице и печат на съответния компетентен орган на тази страна. В този вид те имат сила пред съда или другите компетентни органи на другата договаряща страна.

МОНГОЛИЯ
Обн. ДВ, бр.88 от 14.11.11969 г. , в сила от 10.04.1969 г.
Член 11

Валидност на документи

1. Документи, които на територията на една от Договарящите страни са били съставени или заверени от органите в пределите на компетентността им съгласно установената форма и върху които е положен печат, се приемат на територията на другата Договаряща страна без всякаква заверка.Същото се отнася и до подписите, които са поставени върху частните документи, ако те са заверени съгласно реда на съответната Договаряща страна.

2. Документи, които на територията на една от Договарящите страни се считат за официални документи, имат доказателствената сила на официални документи и на територията на другата Договаряща страна.

ПОЛША
Обн. ДВ, бр.37 от 10.05.1963 г., в сила от 20.04.1963 г.
Член 88

1.Документи, които на територията на една от Договарящите страни са били изготвени или заверени от съд или други органи в рамките на тяхната компетентност и съгласно установената форма и са подпечатани, не се нуждаят от друга заверка, за да се използват на територията на другата Договаряща страна.

2. Документи, които на територията на една от Договарящите страни се считат като официални документи, имат доказателствена сила на официални документи и на територията на другата Договаряща страна.

Член 89

Преписи и извлечения от документи, които ще бъдат използвани върху територията на другата Договаряща страна, трябва да бъдат заверени от същия орган, който е изготвил или издал документа, или от нотариалния орган или органа, който пази документа.

РУМЪНИЯ
Обн. Изв., бр.18 от 01.03.1960 г., в сила от 04.07.1959 г.
Член 13

Признаване на документи

1. Документи, които са издадени или заверени на територията на една от Договарящите страни от държавен орган или от официално лице в границите на тяхната компетентност, в установената от закона форма и са снабдени с печат, се признават на територията на другата Договаряща страна без друга заверка. Това се отнася и за подписите, които се заверяват съгласно законните разпоредби на една от Договарящите страни.

2. Документи, които на територията на едната Договаряща страна се считат за официални, имат доказателствена сила на официални документи и на територията на другата Договаряща страна.

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ / и за държавите от бившето ОНД - с изключение на Литва, Латвия и Естония/
Обн. ДВ, бр.12 от 10.02.1976 г., в сила от 18.01.1975 г.
Член 12

Валидност на документи

1. Документи, които на територията на една от договарящите страни са били съставени или заверени от компетентни органи съгласно установената форма, се приемат на територията на другата договаряща страна без легализация. Същото се отнася и до документи на граждани, подписите на които са заверени по правилата, действащи в съответната договаряща страна.

2. Документи, които на територията на една от договарящите страни се считат за официални документи, имат доказателствена сила на официални документи и на територията на другата договаряща страна.

СИРИЯ
Обн. ДВ, бр.53 от 08.07.1980 г. , в сила от 05.12.1977 г.
Член 11

1. Документи, които на територията на една от договарящите страни са били съставени или заверени от нейните компетентни органи в съответствие с установената форма и върху които е положен печат, се признават на територията на другата договаряща страна без друга заверка.Същото се отнася и до подписите, които са поставени върху частни документи, ако те са заверени съгласно законодателството на съответната договаряща страна.

2. Документи, които на територията на една от договарящите страни се считат за официални документи, имат доказателствената сила на официални документи и на територията на другата договаряща страна.

С Р ЮГОСЛАВИЯ / и за държавите от бившата СФРЮ - Македония, Босна и Херцеговина, Хърватска, Словения/
Обн., бр.16 от 1.03.11957 г. В сила от 26.01.1957 г.
Член 51

1. Официалните документи, съставени или издадени от съд или от друг държавен орган в едната договаряща държава, ако са снабдени със служебен печат, не е необходимо да се заверяват, за да се използват пред съдилищата и пред другите държавни органи на другата договаряща държава.

2. Същото важи и за преписите от официалните документи, които са заверени от съд или от друг държавен орган.

Член 52

За частните документи, заверени от съд или от друг компетентен държавен орган на едната договаряща държава, не е необходима друга заверка, за да се използват пред съдилищата и пред другите държавни органи на другата договаряща държава.

УНГАРИЯ
Обн. ДВ, бр.29 от 11.04.1967 г. , в сила от 10.03.1967 г.
Член 15

Валидност на документите

1. Документи, които на територията на една от Договарящите страни са били изготвени, подпечатани или заверени от нейните органи в рамките на тяхната компетентност и съгласно установената форма, не се нуждаят от заверка, за да се използват на територията на другата Договаряща страна. Същото се отнася и до подписите, които са поставени върху частни документи , ако те са заверени съобразно правилата на съответната Договаряща страна.

2. Документи, които на територията на една от Договарящите страни се считат за официални документи имат доказателствена сила на официални документи и на територията на другата Договаряща страна.

ФРАНЦИЯ
Обн. ДВ, бр.92 от 28.11.1989 г. В сила от 1.10.1989 г.
Член 23

Официалните документи, съставени на територията на една от договарящите страни, се освобождават от легализация или всякакви други аналогични формалности, когато трябва да бъдат представени на територията на другата страна.

Считат се за официални документи по смисъла на този договор:

- документи, издадени от съд, прокуратура, от съдия-изпълнител и от секретар на съда;

- документите, издадени от административни органи;

- нотариалните актове;

- официалните удостоверения, като отбелязвания в регистри, заверка на определени дати и заверка на подписи върху частни документи.

ЧЕХИЯ / правоприемник по договора е и Словакия/
Обн. ДВ, бр.20 от 14.03.1978 г. , в сила от 06.01.1978 г.
Член 10

Валидност на документите

1. Документи, които на територията на една от договарящите се страни са били съставени или заверени от органи в пределите на компетентността им съгласно установената форма и върху които е положен печат, се приемат на територията на другата договаряща се страна без всякаква заверка. Същото се отнася и до подписите , които са поставени върху частни документи, ако те са заверени съгласно реда на съответната договаряща се страна.

2. Документи, които на територията на една от договарящите се страни се считат за официални документи, имат доказателствена сила на официални документи и на територията на другата договаряща се страна.

Списък на държавите-страни по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставени в Хага на 5 октомври 1961 година (Конвенция № 12)

 

АВСТРИЯ, АВСТРАЛИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, АЛБАНИЯ, АНДОРА, АНТИГУА И БАРБУДА, АРЖЕНТИНА, АРМЕНИЯ, БАРБАДОС, БАХАМИ, БЕЛАРУС, БЕЛГИЯ, БЕЛИЗ, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, БОТСВАНА, БРУНЕЙ, БЪЛГАРИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВЕНЕЦУЕЛА,  ГЕРМАНИЯ, ГРЕНАДА, ГЪРЦИЯ, ДОМИНИКА, ЕКВАДОР, ЕСТОНИЯ, ИЗРАЕЛ, ИНДИЯ, ИРЛАНДИЯ, ИСЛАНДИЯ, ИСПАНИЯ, ИТАЛИЯ, КАЗАХСТАН, КИПЪР, КИТАЙ - САМО ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЙОНИ ХОНГ КОНГ И МАКАО, КОЛУМБИЯ, ЛАТВИЯ, ЛЕСОТО, ЛИБЕРИЯ, ЛИТВА, ЛИХТЕНЩАЙН, ЛЮКСЕМБУРГ, МАВРИЦИЙ, МАКЕДОНИЯ, МАЛАВИ, МАЛТА, МАРШАЛОВИ ОСТРОВИ, МЕКСИКО, МОНАКО, НАМИБИЯ, НИЮ, НОВА ЗЕЛАНДИЯ, НОРВЕГИЯ, ОСТРОВИТЕ КУК, ПАНАМА, ПОЛША, ПОРТУГАЛИЯ,  РУМЪНИЯ, РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ, САЛВАДОР, САМОА, САН МАРИНО, СВАЗИЛЕНД, СЕЙНТ ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНИ, СЕЙНТ КИДС И НЕВИС, СЕЙНТ ЛУСИЯ, СЕЙШЕЛИ, СЛОВАКИЯ, СЛОВЕНИЯ, СУРИНАМ, СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ, СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРА, ТОНГА, ТРИНИДАД И ТОБАГО, ТУРЦИЯ, УКРАЙНА, УНГАРИЯ,  ФИДЖИ, ФИНЛАНДИЯ, ФРАНЦИЯ, ХОЛАНДИЯ, ХОНДУРАС, ХЪРВАТСКА,ЧЕШКА РЕПУБЛИКА, ШВЕЙЦАРИЯ, ШВЕЦИЯ, ЮЖНА АФРИКА, ЯПОНИЯ.