ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Гергана Драганова– Председател, родител
Бистра Гогова – представител на финансиращия орган
Василка Абрамова – родител
Надя Алексиева – родител
Светослава Бузова– родител

Красимира Грозданова - резервен член
Светлана Попова - резервен член

ДЕЙНОСТИ

Дата: 11.09.2020г.
1. Съгласуване на Етичен кодекс на училищната общност

Дата: 02.09.2020г.
1. Съгласуване на училищните учебни планове за класовете от 1-ви до 12-ти
2. Приемане на Годишния отчет за изпълнението на стратегията за 2019/2020г.
3. Разглеждане на възможността за участие в проект по НП "Иновации в действие" за 2020/2021г.

Дата: 03.07.2020г.
1.Разглеждане на отчета за изпълнението на бюджета на училището за второ тримесечие на 2020г.

 

Начало Учебната година