2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

ГРАФИК за организация на учебния процес в условия на COVID-19
ПРОГРАМА за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2020-2024г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ
ГОДИШЕН ПЛАН
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ
ПРОГРАМА ЗА ОБЩА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ
ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ:
1.Приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища - ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА
   ОБРАЗЦИ на документи за подаване

2.Преместване на ученици в държавните и в общинските училища ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА
3.Приемане на ученици в  V клас по училищен прием в неспециализираните училища - ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА
4.Приемане на ученици в  VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием - ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА
5.Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в  XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием - ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА

6.Прием в самостоятелна форма на обучение - ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА
 
ОБРАЗЦИ на документи за подаване
7.Издаване на диплома за средно образование - ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА
8.Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи. - ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА
  ОБРАЗЕЦ на заявление за подаване


2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

04.06.2020г. Уважаеми родители, скъпи ученици!
Предоставяме Ви линк към „Виртуална панорама  на професионалното образование и обучение и кариерно ориентиране на учениците от област Пловдив“ -
https://sites.google.com/view/profesiiplovdiv/начална-страница


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ:
1.Приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища - ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА
   ОБРАЗЦИ на документи за подаване
2.Преместване на ученици в държавните и в общинските училища ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА
3.Приемане на ученици в  V клас по училищен прием в неспециализираните училища - ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА
4.Приемане на ученици в  VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием - ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА
5.
Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в  XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием - ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА
6.Прием в самостоятелна форма на обучение - ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА
 
ОБРАЗЦИ на документи за подаване
7.Издаване на диплома за средно образование - ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА
8.Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи. - ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА
  ОБРАЗЕЦ на заявление за подаване

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ:

Стратегия
за развитие'2016-2020 год.
ОТЧЕТ за изпълнение на стратегията за развитие през 2018/2019 учебна година
Правилник за дейността на училището
ДНЕВЕН РЕЖИМ
ПРОГРАМА за целодневна организация на учебния ден - за I-IV клас
Годишен план на училището
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
ЕТИЧЕН КОДЕКС на училищната общност
МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО за учебната 2019/2020г.
ПРОЦЕДУРА И НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СИГНАЛ ЗА НАСИЛИЕ
ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на училище за 2019/2020 учебна година
ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвим групи за 2019/2020 учебна година
ПРОГРАМА
за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за учебната 2019/2020 год.

ОТЧЕТ за дейността на комисията за превенция срещу тормоза в училище за първия учебен срок на 2019/2020 учебна година - предстои публикуване
ЕДИННИ ПРАВИЛА за задълженията на всички класни ръководители, учители и служители, свързани със случаите на тормоз
ПЛАН за провеждане на училищните тържества през 2019/2020 учебна година
ГРАФИК
за провеждане на консултации по дни и ВТОРИ час на класа за 1-ви срок
ГРАФИК на изпитната сесия - януари'2020 за самостоятелна форма на обучение(СФО)
Отчет за касово изпълнение на бюджета за 2019г. - предстои публикуване
Кандидатстване за стипендии и образци на заявления за кандидатстване

Начало Учебната година График на учебното време