2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

04.06.2020г. Уважаеми родители, скъпи ученици!
Предоставяме Ви линк към „Виртуална панорама  на професионалното образование и обучение и кариерно ориентиране на учениците от област Пловдив“ -
https://sites.google.com/view/profesiiplovdiv/начална-страница


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ:
1.Приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища - ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА
   ОБРАЗЦИ на документи за подаване
2.Преместване на ученици в държавните и в общинските училища ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА
3.Приемане на ученици в  V клас по училищен прием в неспециализираните училища - ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА
4.Приемане на ученици в  VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием - ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА
5.
Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в  XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием - ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА
6.Прием в самостоятелна форма на обучение - ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА
 
ОБРАЗЦИ на документи за подаване
7.Издаване на диплома за средно образование - ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА
8.Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи. - ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА
  ОБРАЗЕЦ на заявление за подаване

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ:

Стратегия
за развитие'2016-2020 год.
ОТЧЕТ за изпълнение на стратегията за развитие през 2018/2019 учебна година
Правилник за дейността на училището
ДНЕВЕН РЕЖИМ
ПРОГРАМА за целодневна организация на учебния ден - за I-IV клас
Годишен план на училището
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
ЕТИЧЕН КОДЕКС на училищната общност
МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО за учебната 2019/2020г.
ПРОЦЕДУРА И НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СИГНАЛ ЗА НАСИЛИЕ
ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на училище за 2019/2020 учебна година
ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвим групи за 2019/2020 учебна година
ПРОГРАМА
за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за учебната 2019/2020 год.

ОТЧЕТ за дейността на комисията за превенция срещу тормоза в училище за първия учебен срок на 2019/2020 учебна година - предстои публикуване
ЕДИННИ ПРАВИЛА за задълженията на всички класни ръководители, учители и служители, свързани със случаите на тормоз
ПЛАН за провеждане на училищните тържества през 2019/2020 учебна година
ГРАФИК
за провеждане на консултации по дни и ВТОРИ час на класа за 1-ви срок
ГРАФИК на изпитната сесия - януари'2020 за самостоятелна форма на обучение(СФО)
Отчет за касово изпълнение на бюджета за 2019г. - предстои публикуване
Кандидатстване за стипендии и образци на заявления за кандидатстване

 Национално външно оценяване - Предстои актуализация


 


 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Начало Учебната година