2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

ДОКУМЕНТИ по чл.263, ал.3 от ЗПУО:

 1. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2020-2024г.
 2. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
 3. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
 4. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
 5. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ И ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ
 6. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
 7. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО В ОБРАЗОВАНИЕТО
 8. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
 9. ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвим групи за 2021/2022 учебна година

БЮДЖЕТ за 2021г.

 Тримесечни отчети:

 БЮДЖЕТ за 2022г.

  Тримесечни отчети: 

 
ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

 1. ИНФОРМАЦИЯ и мерки във връзка с COVID-19
 2. СЪСТАВ И ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
 3. ДНЕВЕН РЕЖИМ
 4. ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ
 5. ИНФОРМАЦИЯ за работа по проекти
 6. КОНТАКТИ
 7. УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
 8. ПРИЕМ на ученици I, V, VIII, класове
 9. ПРЕПРАТКА към електронния дневник
 10. СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ
 11. ГРАФИЦИ

               - ГРАФИК контролни работи за класовете от 1-4 клас
               ГРАФИК класни и контролни работи за класовете от 5-12 клас
              - ГРАФИК втори час на класа за 1-ви срок
               - ГРАФИК консултации за 1-ви срок
               ГРАФИК - допълнителен час по ФВС за 1-12 клас

 Седмично разписание за I-ви срок за учебната 2021-2022г.

 

 ОЩЕ ДОКУМЕНТИ

 1.  ПРОГРАМА за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
 2.  ОТЧЕТ ЗА ПОСТИГНАТИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ - 2020/2021Г.
 3.  ПРОГРАМА ЗА ОБЩА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ
 4.  МЕХАНИЗЪМ за тормоз и насилие в СУ "Отец Паисий" учебна 2021-2021
 5.  ПРИЛОЖЕНИЯ към механизма за тормоз и насилие в СУ "Отец Паисий" учебна 2021-2022
 6.  Единни правила за задълженията на всички класни ръководители, учители служители свързани със   случаите на тормоз
 7.  ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 
 8.  ПРОГРАМА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БДП ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА
 9.  Вътрешни правила за защита на личните данни
 10.  ПОЛИТИКА за защита на личните данни на СУ "Отец Паисий", съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)
 11.  ПОЛИТИКА за поверителност - за персонал

 

Начало Учебната година