ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Гергана Драганова– Председател, родител
Бистра Гогова – представител на финансиращия орган
Василка Аврамова – родител
Надя Алексиева – родител
Нели Даскалова – родител

Красимира Грозданова - резервен член
Светлана Попова - резервен член

ДЕЙНОСТИ

Дата: 03.09.2021г.
1. Съгласуване на Етичен кодекс на училищната общност
2. Съгласуване на училищните учебни планове за класовете от 1-ви до 12-ти
3. Приемане на Годишния отчет за изпълнението на стратегията за 2020/2021г.