ХРОНОЛОГИЯ

            Годината е 1953.

            Към ОУ “Хр. Ботев” се откриват паралелки 8-ми и 9-ти клас и училището става НЕПЪЛНО СРЕДНО с директор Атанас Пройчев и зам. директор Атанас Калайджиев. От 16-те паралелки 4 са 8-ми клас и 2 – 9-ти клас. През следващата учебна година има 3 паралелки 9-ти клас и 1 – 10-ти клас. А през учебната 1955/1956 година училището става ПЪЛНО СРЕДНО с 3 паралелки 9-ти клас, 2 паралелки 10-ти клас и 1 паралелка 11 клас.
            Първия випуск има 34 дипломирани ученици. Директор е Благой Чапкънов. А първите преподаватели в горен курс са Костадин Ганчев, Петрана Генчева, Иванка Сиракова, Елена Овчарова, Христина Орманова, Лилия Ботева, Веселина Чехчернова, Данчо Данчовски.

През 1956/57 учебна година зам. директор е Никола Жутев, през следващата 1957/58 и Иван Дойнов.
            Градът бързо нараства. Предприятията се разширяват и работят с ускорени темпове, броят на жителите расте, децата, желаещи да учат в средното училище става все по-голям и училищната сграда на колоритното училище в кв. Полатово не може да поеме всички.

            Новопостроената гимназия е открита на 09 септември 1958 година с голямо общоградско тържество, като Средно смесено училище в гара Кричим. Лентата прерязва директорът на целулозния завод Христо Такев. Училището е именувано “Георги Димитров” и за патронен празник е определен 27 февруари.

            В масивната сграда с 16 учебни стаи, кабинети, обширна столова и модерна кухня започват учебните занятия от 15. 09. за учебната 1958/59 година.

            Директор е Благой Чапкънов, зам. директори Н. Жутев и Ив. Дойнов.

            Не мога отново да не изброя имената на преподавателите, защото те винаги ще бъдат носители на гордостта, честта и достойнството на първите: Петрана Генчева, Ат. Димов, М. Иванова, Веселина Чехчернова, Севдалина Овчарова, Любен Портев, Борислав Дечев, Илия Джамбов, Наталия Славова, Ат. Китов, Пенка Дундарова, Костадин Ганчев, М. Златарева, Йорданка Мильотева, Кольо Генчев, Стоица Манолов, Надка Грозданова, Стефка Божикова, Арсине Маркарян, Радка Манухова, Петър Мильотева, Дим. Митков. Секретар – Величка Баталова; счетоводител К. Костадинов; зам. директор – Димитър Петров.

            През първата учебна година в училището има 1384 ученика в 36 паралелки, с 41 учители.

            През 1959 година са се дипломирали 104 средношколци.

            През 1960 год. директор е Атанас Димов, а зам. директор Благой Чапкънов. За същата година се дипломират 90 ученика. През учебната 1961/1962 година е назначен зам. директор по производственото обучение – Н. Чуков.

            За нуждите на средното образование всички предприятия в града с разбиране и готовност предоставят своята материална база, помощта на специалисти и работници. Години наред между гимназията и целулозния завод, консервния комбинат “Витамина”; бившите заводи “Д. Шагаданов”, и “Прогрес”; НОРЧ и структурите на ТКСЗ, по-късно АПК се подържат добри интеграционни връзки – в интерес и съгласно учебните програми на средношколците.

            През 1964г. зам. министърът на МОН Чернев гостува на училището и участва в проверката на провеждащите се зрелостни изпити, а през следващата учебна година е посетено и от министър на Просветата Танчо Ганев.

            След 6-7 години 20-класната училищна сграда отново се оказва тясна да побере вече над 1600-те ученика . За учебната 1966/67 година над 600 ученика в 16 паралелки и съответния учителски състав се отделят в новооткритото ОУ “Христо Смирненски” в южната част на града, с директор Н. Жутев, а за гимназията е новоназначен директор Марин Желязков.

            През учебната 1967/68 година гимназиалните паралелки са 11 плюс 5 паралелки вечерно обучение. Директор от тази година е Димитър Василев.

            Започва изграждането на парната инсталация и през следващата учебна година тя е в експлоатация.

            През 1969 год. в програмата на средношколците е включено и военно-полево обучение.

            Насъщната нужда на голямото училище от библиотека е задоволена през 1971год. и е назначен щатен библиотекар – Екатерина Мизкулева. По същото време са асфалтирани спортните площадки и игрищата в училищния двор. А през 1972 е модерно оборудвана и езикова зала за нуждите на обучението по чужди езици. През 1974 г. училището е едно от 4-те в окръга с въведено производствено обучение.

            През 1976 г. се налага преустройство на училищната сграда, през тази година за зам. директор е назначен Тодор Аврамов.

            През август 1977 г. гост на града и гимназията са министърът на народната просвета Ненчо Станев и зам. министъра Борис Жеков.

            При подготовката за 25 годишния юбилей на ЕСПУ през 1978 год. е изработена и постоянната вътрешна украса на гимназията. Проектът и изпълнението на стенописа е на Дечко Дечев, който е и ръководител и на екипа по оформянето на украсата по коридорите – всички са членове на небезизвестната Пловдивска група на художниците.

             На 20.05.1978 год., когато се чества 25-годишнината, доцент Ангел Шишков завеждащ отдел “Наука и образование” към тогавашния ОК на БКП, връчва на ЕСПУ “Г. Димитров” орден “Кирил и Методий” 3-та степен с указ на Държавния съвет на НР България.

            През 1982 год. директор на училището става Сн. Николова, зам. директор Т. Аврамов, К. Рангелова, а по-късно Н. Найденова и Ал. Дичев. Тяхната всеотдайност, взискателност и висок професионализъм помогнаха на всички в началните години на прехода – времето на драматични сблъсъци, неустановени нови стандарти и неукрепнали демократични принципи, време на преосмисляне и преоценка на ценности и приоритети, време на непрестанен стремеж за преодоляване на скептицизма и запазване на толерантността, за търсене на равновесието между научното знание и практическата подготовка, за разширяване и укрепване на връзките с други учебни заведения и институции, за бързо актуализиране и адаптация на учебния процес към новите условия и реалности.

            От учебната 1983/1984 до 1990 година се работи по учебна програма, според която завършилите 10 клас продължават образованието си в 1 или 2- годишни УПК, където получават професионална насоченост, но дипломите си за завършено средно образование получаваха от гимназията в гр. Стамболийски.

            След настъпилите обществени промени в живота на страната от 1989г., се направиха предложения за смяна на името на училището. 

            През 1990 год. за директор е назначена Лидия Петрова, а за зам. директор М. Данчев, по-късно тази длъжност заема г-н Димов и М. Янчева.

            След направени обсъждания и гласуване на Учителския съвет, с Протокол № 12 от 02.07.1991г. се взе решение СОУ в гр. Стамболийкси да носи името Отец Паисий.

            За първи път гимназията има паралелка с профил биология след класиране по документи. От февруари 1996 г. е взето решение знамето на училището да е зелено на цвят с изображение на разтворена книга.

            През 1997 г. след проведен конкурс за директор е назначена Й. Щърбева, а за зам. директор Евг. Дойчинова. Гимназията има паралелка с пред професионална подготовка. Все по-активни стават връзките с родителската общност при решаването на общо училищните проблеми.

            В съответствие със съвременната ориентация на младите хора и възможностите на педагогическия колектив, общината и учебния план от учебната 1999/2000 година профилираното обучение е по информатика. Едва от 2001 год. компютърния кабинет се намира в училищната сграда и за ефективното провеждане на учебните часове по информатика разполага с 8 персонални компютъра. Техническия прогрес и приложението му, съвременната необходимост от компютъризация на учебния процес, възможностите и интересите на днешните ученици , вече налагат нуждата от нов тип обучение, нови умения и гъвкавост, без които не бихме могли да продължаваме напред.

          През месец април 2003г. бе направено спортно игрище в двора на училището с оформени баскетболно и футболно игрище. Месец по- късно е открит бюст- паметник на патрона на училището - "Отец Паисий".