Стратегически цели

Повишаване авторитета на Средно училище „Отец Паисий" –Стамболийски, превръщайки го в търсена и конкурентно­способна институция.

Стратегическите цели  са ориентирани към постиженията на образователните политики в страната ни и тези от ЕС. Отчитат се националните традиции, регионалните тенденции и общински политики на българското образование. Приоритет е създаването на безопасна  работна среда, базираща се на развитието на технологиите и добрата комуникация между ученици, педагози и родители. На преден план се извежда интелектуалното, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му, залегнали в дейностите по постигане на оперативните цели. Стратегическите ни цели са:

  1. Утвърждаването на училището като конкурентноспособна европейска институция
  2. Повишаване качеството и ефективността на образователния процес чрез използване на иновативни методи на работа
  3. Повишаване ефективността на управлението на училището
  4. Привличане на ресурси от общността и външната среда, участия в национални и международни програми и проекти на Европейския съюз и тяхното реализиране
  5. Привличане на млад персонал, който да работи в съзвучие с развиващото се поколение и допринася със свежи идеи за развитие и утвърждаване на училището

Партньорство с външни лица и организации

     - Партньорство с висши училища при продължаващата квалификация на учителите

     - Партньорство с други училища в областта и страната при организирането на различни състезания

     - Партньорство с органите на местно самоуправление при подготовката, реализирането и управлението на национални и международни програми и проекти, подпомагащи дейности в областта на образованието

     - Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и структурите на полицията;

     - Взаимодействие с местната общественост;

     - Сътрудничество със социалните партньори при разработване на концепции, вътрешно-нормативни документи, предложения, мнения, становища за съвместни проекти и модернизиране на материалната база на гимназията;

     - Представяне стратегията за развитието на училището пред родителската общност

     - Удовлетвореност на училищните партньори по конкретни въпроси /проучвания чрез анкети, интервюта и др. 

     - Партньорско сътрудничество с училища в България и чужбина

 

ПРИОРИТЕТИ:

ПРЕПОРЪКИ / ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СЛАБИТЕ СТРАНИ

* Продължаване на работата по социализирането и приобщаването на учениците в социален риск и със СОП чрез индивидуална и групова  работа, провеждана от педагогическия съветник на училището и учителите по съответните предмети;

* Поставяне на информационно табло за популяризиране дейността на училището и постиженията на учениците на видно място;

* Продължаване на сътрудничеството с местните медии за рекламна дейност на училището;

* Непрекъсната актуализация на сайта на училището и  единна политика при поддържане  имиджа на училището, провеждане на рекламни кампании;

* Насърчаване на гражданската активност и ангажираност на родителите и включването им в училищни инициативи и съвместни дейности;

* Въвеждане на STEM обучение;

* Осъществяване на своевременна връзка с родителите и търсене на подкрепа при решаване на проблеми, свързани с учениците;

* Мотивиране на учениците за участие в състезания, олимпиади и конкурси;

* Единни правила за морално и материално стимулиране на изявени ученици;

* Утвърждаване на  символите на училището –  униформи;

* Разширяване  на връзките с обществени организации и институции за  реализиране  на  партньорски  проекти  и инициативи;

* Изграждане на спорна площадка за малките ученици с удароустойчиво покритие;

* Климатизация на учителска стая, счетоводство и канцелария;

* Създаване на универсални бланки и документи ;

* Създаване и спазване на вътрешни правила, свързани с пандемичната обстановка