ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Нели Даскалова – Председател, родител
Мирослава Домусчиева – представител на финансиращия орган
Димитрия Антонова– родител
Дорина Иванова – родител
Ралица Чингова – родител
Диана Маринова - резервен член
Кремена Данаилова - резервен член

ДЕЙНОСТИ

Протокол: 6/07.09.2022г.
1. Съгласуване на Етичен кодекс на училищната общност
2. Съгласуване на училищните учебни планове за класовете от 1-ви до 12-ти
3. Приемане на Годишния отчет за изпълнението на стратегията за 2021/2022г.