ДЕЙСТВАЩИ ПРОЕКТИ

1. Европейски проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ - Дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

2. Проект „Подкрепа за успех“ - Дейност 6.Осъществяване на обща подкрепа чрез кариерно ориентиране с цел подготовка за преход към следваща степен, за мотивация за продължаване на образованието, за участие на пазара на труда, кариерно ориентиране за учениците от прогимназиалния етап на образование (от 5-ти до 7-ми клас) посредством центровете за подкрепа за личностно развитие, включително и по обучителната система STEM, когато е приложимо и др.

3. "Наука и образование за интелигентен растеж"
-Подкрепа за успех - https://podkrepazauspeh.mon.bg/

4.„Компетентен учебен процес”
https://blog.edu.turku.fi/erasmus-clp/author/erasmus-clp/
https://competentlearningprocess.alle.bg

5. СУ „Отец Паисий“ - гр. Стамболийски е бенефициент по Модул 1 и Модул 2 : „ Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни и неиновативни училища". 6. Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

ДОСТАВЧИК ПО СХЕМИ "УЧИЛИЩНО МЛЯКО" И "УЧИЛИЩЕН ПЛОД"

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.

 

krasivum  

  
                                               ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ:
"Образованието е изкуство. Изкуството-образование"
https://knowledgeisart.alle.bg/ ;
”Природата пази- играй, учи, твори“
https://welovenature.alle.bg/
Проект "УСПЕХ" Проект "Нов шанс за успех"
   

 Проект
"Квалификация на педагогическите кадри"

 Проект
"Учене през целия живот"

Национална програма: "ИКТ в образованието"
https://www.mon.bg/bg/100821

Национална програма: "Осигуряване на съвременна
образователна среда", Модул Е) „Площадки за обучение
по безопасност на движението по пътищата“
https://mon.bg/bg/100817